Regulamin strony internetowej edukacjafilmowa.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portal Edukacjafilmowa.pl jest wydawany przez Filmotekę Narodową i Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis" – zwane dalej „Wydawcami" oraz we współpracy z Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej.

2. W ramach Portalu prezentowane są przede wszystkim treści edukacyjne i oświatowe.

3. W ramach Portalu użytkownicy mogą korzystać z usług elektronicznych umożliwiających im samo prezentację oraz rozpowszechnianie pochodzących od nich treści, a także komunikowanie się.

4. Niniejszy Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej o adresie: www.edukacjafilmowa.pl.

5. Korzystanie z Portalu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszego Regulaminu odsyłają do uregulowań szczególnych.

6. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Portalu w oparciu o niniejszy Regulamin poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej, serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w Portalu.

7. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

8. Korzystanie z materiałów oraz aplikacji znajdujących się w Portalu Edukacjafilmowa.pl oraz usług elektronicznych jest bezpłatne.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH I USŁUG ELEKTRONICZNYCH UDOSTĘPNIANYCH W PORTALU

9. Korzystanie z serwisu internetowego lub usług elektronicznych udostępnianych przez Portal może odbywać się w oparciu o niniejszy Regulamin i uregulowania szczególne, w szczególności noty zawierające dane i informacje odnośnie przedmiotu, zakresu i parametrów tych serwisów lub usług.

10. Użytkownik informowany jest i zapoznaje się z uregulowaniami szczególnymi wymienionymi w ust. 9. na stronach internetowych Portalu, przeznaczonych dla udostępniania serwisów lub usług określonych w ust. 9., w szczególności przy pierwszym skorzystaniu z tych serwisów lub usług.

11. Postanowienia uregulowań szczególnych mają pierwszeństwo przed uregulowaniami niniejszego Regulaminu.

III. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW

12. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych, utworów i tekstów prezentowanych w ramach Portalu), z zastrzeżeniem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Portalu, należą do Wydawców lub/i do podmiotów współpracujących z Wydawcami oraz podlegają ochronie prawnej.

13. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust.12, dotyczy w szczególności:

a) utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbani-stycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-
-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;

b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);

c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);

d) nazw domen internetowych;

e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).

14. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności:

1) użytkownicy mogą korzystać z zawartości Portalu (w tym utworów i baz danych tam udostępnianych) wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego (własnego), chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda Wydawców (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów);

2) użytkownicy określeni w art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.), w szczególności szkoły, mogą korzystać w ramach dozwolonego użytku z zawartości Portalu (w tym utworów i baz danych tam udostępnianych) w zakresie określonym w wymienionym przepisie wskazując każdorazowo Portal jako źródło;

3) z Portalu korzystać mogą również użytkownicy niewymienieni w pkt. 2., a prowadzący edukację w kinach, jak również uczniowie i studenci, wskazując każdorazowo Portal jako źródło;

4) poza przypadkami określonymi w pkt. 1. i 2., bez wyraźnej zgody Wydawców (ewentualnie innego uprawnionego podmiotu), zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Portalu, jego poszczególnych części oraz treści tam prezentowanych:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d) w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii,

e) w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

15. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Portalu w szerszym zakresie niż wskazany w ust.14. lub ma wątpliwości dotyczące dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna skontaktować się z Wydawcami.

16. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody Wydawców, treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Portalu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw Wydawców lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mających możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Portalu, w tym treści o charakterze reklamowym.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ FILMOTEKA NARODOWA

17. Wydawcy Portalu dokładają wszelkich starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże nie gwarantują i nie odpowiadają za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Portalu lub jego poszczególnych elementów, w szczególności usług elektronicznych udostępnianych w Portalu.

18. Minimalne wymagania techniczne, umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Portalu, to przeglądarka internetowa (zgodna ze standardem HTML5). Jednakże możliwość korzystania z poszczególnych serwisów internetowych lub usług elektronicznych dostępnych w Portalu może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji komputera użytkownika Portalu oraz spełnienia innych wymagań technicznych, o których użytkownik Portalu informowany jest w uregulowaniach szczególnych określonych w ust. II niniejszego Regulaminu lub/i na stronach internetowych Portalu, przeznaczonych dla udostępniania tych serwisów lub usług.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

20. Korzystając z Portalu, jego użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu oraz uregulowań szczególnych określonych w ust. II niniejszego Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

21. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Portalu treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje.

22. Wydawcy Portalu są uprawnieni do odmowy udostępniania Portalu lub jego poszczególnych elementów użytkownikowi w przypadku:

a) naruszenia przez użytkownika Portalu przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, uregulowań szczególnych określonych w ust. II niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;

b) działania przez użytkownika Portalu na szkodę Wydawców lub innych użytkowników Portalu lub innych osób;

c) określonym w uregulowaniach szczególnych ust. II niniejszego Regulaminu.

VI. ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z PORTALU

23. Niniejszy Regulamin korzystania z Portalu wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej, określonej w ust. 4. niniejszego Regulaminu.

24. Wydawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników Portalu z chwilą ich opublikowania (w szczególności poprzez opublikowanie treści niniejszego Regulaminu z wprowadzonymi zmianami) na stronie internetowej określonej w ust. 4. niniejszego Regulaminu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

25. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu, publikowanymi na Edukacjafilmowa.pl

VII. ZMIANY SERWISÓW INTERNETOWYCH I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

26. Z zastrzeżeniem postanowień uregulowań szczególnych określonych w ust. II niniejszego Regulaminu, Wydawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad udostępniania serwisów internetowych w Portalu, rezygnacji ze świadczenia usług elektronicznych lub wprowadzania zmian do tych usług, a także wprowadzania nowych serwisów internetowych lub usług elektronicznych w Portalu, w każdym czasie.

27. Z zastrzeżeniem postanowień uregulowań szczególnych określonych w ust. II niniejszego Regulaminu, Wydawcy mogą informować użytkowników Portalu o zmianach lub zaprzestaniu udostępniania serwisów internetowych lub usług elektronicznych w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia na stronach internetowych Portalu.

UWAGA! Ten serwis używa pliki cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem. Zamknij okno.

Cookies

Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez stronę plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają "stronie" rozpoznać preferencje użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, "długość życia" pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Najczęściej pliki cookies są używane do:

 1. zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy czy danych logowania,
 2. identyfikacji użytkowników jako zalogowanych,
 3. zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,
 4. pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej,
 5. wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są wykorzystywane do innych celów.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez nas cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.  Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez cookies

 1. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Brak wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości korzystania z strony.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.